รายนามบุคลากร

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1
บาทหลวง ดร.วีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
2 นางอังคณา  กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
3
นางสาวศุภนันท์ ศรีนวล ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
4
นางสาวนิตยา พงษ์สกุล ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
5 นางเสาวณีย์  ยอดสุวรรณ์ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
6 นายอนิรุจน์ ไชยเจริญ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
9 นางศรีกันยา ขำเจริญ ครูประจำชั้นอนุบาล 3
7 นางสาววิไลลักษณ์  ภูเทียมศรี ครูการศึกษาพิเศษ
8
นางสิริกันย์  กอแจงกลาง ครูแก้ไขการพูด
10
นางโชติวรรณ สุขสำราญ ครูพิเศษ
11
นางสาวนิภาวรรณ  ศรีสะอาด ฝ่ายธุรการ การเงิน
รายนามแม่บ้าน ปีการศึกษา 2562
13 นางศิริขวัญ   ทักษิณบุตร

 

Facebooktwittergoogle_plusmail