รายนามผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปีการศึกษา
ที่ดำรงตำแหน่ง

1

นางสาวน้อมจิต  อารีพรรค ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและครูใหญ่

2525 –2534

2

นางสาวแฉล้ม  อารีพรรค ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและครูใหญ่

2535 – 2539

3

นางสาวเพ็ชรัตน์  เซ็ดเจริญ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและครูใหญ่

2539 – 2542

4

นางสาวมณีรัตน์  โชติผล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและครูใหญ่

2542 – 2544

5

นางสาวรุ่งทิพย์  พัฒนภิรมย์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและครูใหญ่

2544 – 2547

6

นางสาวสุพัตรา นนทสุวรรณ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
2547 – 2550

7

บาทหลวง ดร.วีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
2551 – ปัจจุบัน
Facebooktwittergoogle_plusmail