อาคารและสภาพแวดล้อม

p5จำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

อาคารเรียนเอนกประสงค์ ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย
-ห้องเรียน 1 ห้อง (ชั้นอนุบาล 1) – ห้องคอมพิวเตอร์ – ห้องแก้ไขการพูด – ห้อง ผอ/ห้องธุรการ – ห้องพักครู – ห้องเก็บของ – ห้องรับประทานอาหารว่าง – ห้องน้ำ

อาคารเรียนเอนกประสงค์ ขั้นที่ 2 ประกอบด้วย
-ห้องเรียน 3 ห้อง (ชั้นอนุบาล 2/1, 2/2 และชั้นอนุบาล 3) – ห้องพยาบาล – ห้องปรับพฤติกรรม – ห้องนอนครูผู้ดูแลหอพัก –ห้องน้ำ – ห้องศูนย์กิจกรรมเสรี

(ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นห้องจัดกิจกรรมสำหรับเด็กพิเศษ – ห้องสมุด (มีจำนวนหนังสือประมาณ 700 เล่ม) – ห้องเก็บของ
อาคารหอนอน ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
– ห้องนอนครู – หอนอนนักเรียนชาย – หอนอนนักเรียนหญิง – ห้องเก็บของ – ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง
อาคารประกอบ
– ห้องปรุงอาหารเสริมสุขภาพเด็ก – ชำระล้างถ้วยชามและเครื่องครัว – ซักรีด

ห้องคอมพิวเตอร์

com_b com

 ห้องเสรี

ac1 ac2

ห้องเรียน

ca1 ca2

 หอนอนชาย / หอนอนหญิง

bed1 bed2

ห้องศิลปะ

ar1 ar2

ห้องฝึกพูด

sp1 sp2

ห้องปรับพฤติกรรม

th1 th2

ห้องสมุด

li1 li2

Facebooktwittergoogle_plusmail