พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการจัดการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่คุรุสภากำหนดและมาตรฐานวิชาชีพครู
4. พัฒนาคุณภาพผู้บริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
5. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้จิตตารมณ์พระวรสาร
6. พัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน
7. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา
8. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและทันสมัย

Facebooktwittergoogle_plusmail