ปรัชญา

p2โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดการศึกษาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความรัก ความอบอุ่นและการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผ่านกระบวนการเล่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพในตนเอง มีความเจริญงอกงามของพัฒนาการทั้ง4 ด้านตามวัย สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้โดยอาศัยระบบการบริหารจัดการที่ดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน

Facebooktwittergoogle_plusmail