วิสัยทัศน์

บริหารจัดการศึกษาดี คุณภาพเด่น เน้นวัฒนธรรมองค์กร สะท้อนจิตตารมณ์พระวรสาร ชุมชนร่วมพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า

Facebooktwittergoogle_plusmail