วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่อายุน้อยและยากจนให้มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเฉพาะทางโดยตรง
2. เพื่อฝึกความพร้อม และปูพื้นฐานทางภาษาเบื้องต้นให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตามสภาพของเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งอยู่ในวัยอนุบาล
3. เพื่อฝึกความพร้อมทางด้านการฟัง การพูด การใช้ภาษา ในการติดต่อกับผู้อื่นได้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
4. เพื่อฝึกกิจนิสัย และสุขนิสัยของการเป็นพลเมืองที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย
5. พื่อฝึกการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างเหมาะสมกับวัย
6. เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานหูหนวกหรือเป็นใบ้ ได้มีสถานที่สำหรับบุตรหลานได้ศึกษาอบรมก่อนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วไป โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน
7. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการให้ความร่วมมือจัดการศึกษาระดับอนุบาลให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

Facebooktwittergoogle_plusmail