ฟื้นฟูจิตวิญญาณความเป็นครู

บาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการของโรงเรียนฯ เดินทางไปเป็นวิทยากรในการฟื้นฟูจิตใจครู โรงเรียนศรีหฤทัย ในหัวข้อ จิตวิญญาณความเป็นครู และแนวโน้มการจัดการศึกษาคาทอลิกในอนาคต  ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีหฤทัย อ. ขลุง จ. จันทบุรี

Facebooktwittergoogle_plusmail