รับรางวัล Best Practice

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 คุณอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เข้ารับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จากท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน “กล้าฝัน กล้าทำ” เปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Transforming:  7 Changes) ผ่านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ในระหว่างการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข” ผ่านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ และร่วมแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

Facebooktwittergoogle_plusmail