ศึกษาดูงานที่นครราชสีมา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จำนวน 12 ท่าน พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา 2 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทำให้คณะครูได้ปรับมุมมองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน เกี่ยวกับเทคนิควิธีการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ตลอดจนการเล่านิทานและการร้องเพลงก่อนเริ่มกิจกรรม..  ขอขอบคุณผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรครู และขอขอบคุณ ดร. สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรภ. นครราชสีมา ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับทางคณะของเราด้วยครับ/ค่ะ..

Facebooktwittergoogle_plusmail