รับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 8 คน ได้แก่  ด.ช. เตชินท์ กาญจนศรัทธา (น้องปันปัน) ด.ช. นภัทร์ โสมอินทร์ (น้องอาม) ด.ญ. พิชญาภัค คำเจริญ (น้องโยเกิร์ต) ด.ช. วุฒิกร รูนันต์ (น้องแฮปปี้) ด.ญ. แพรวไหม ตั้งมงคลวุฒิ (น้องแพรว) ด.ช. ดรัณภพ อินทร์ประสงค์ (น้องเดวิด) ด.ช. ชาญณรงค์ ชำนาญเรียน (น้องเบนจี้) และ ด.ช. ธีรภัทร พัดกลม (น้องโอม)  โดยบาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์ ผู้จัดการ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ของโรงเรียนฯ ตลอดจนร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาผู้ปกครอง และคุณครู อีกทั้งให้กำลังใจทุกท่านในวันที่น่าชื่นชมยินดีนี้  จากนั้น บาทหลวงกฤษฎา สุขพัฒน์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครอบครัว ได้มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้แก่ ด.ญ. ชญานิษฐ์ ทองพืช  ด.ช. อดิศักดิ์ ฤทธิ์รัศมี  ด.ญ. ชลลดา แหล่งหล้า  ด.ญ. สุนิษา บุญชู  และด.ญ. แพรวไหม ตั้งมงคลวุฒิ นอกจากนี้ ครอบครัวบุญทิพย์ ของน้ององศา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน  ต่อด้วยการแสดงบนเวทีของเด็ก ๆ ทั้งสามระดับชั้น  ก่อนที่บรรดาผู้ปกครองของเด็กทุกคนจะได้รับผลงานและผลการเรียนของบุตรหลาน รับประทานอาหารกลางวัน และพาเด็ก ๆ เดินทางกลับไปพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียน.. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาและก้าวหน้าต่อไป..

« ของ 5 »
Facebooktwittergoogle_plusmail