40 ปี โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

40 ปี โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รับสมัครนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)  ออทิสติก และนักเรียนที่มีพัฒนาการล่าช้า อายุ 3-12 ปี มีทั้งประจำ และไปกลับ ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2564 ติดต่อที่เบอร์โทร 0821084871 ครูอังคณา ผู้อำนวยการโรงเรียน (เพื่อนัดประเมินพัฒนาการ)

ตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน

ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดให้มีคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในเรื่องความพร้อมของมาตรการรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งผลการตรวจโรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรฐาน และได้รับการพิจารณาว่าสามารถเปิดเทอมได้ในวันที่ 1 ก […]

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา และศาสนสถาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีได้ โดยโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา / มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา มีหน้าที่ส่งข้อมูลของผู้บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา / มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จะเริ่มบันทึกข้อมูลของผู้บริจาค เฉพาะสำหรับผู้บริจาคที่ประสงค์จะใช้ระบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริจาค ดังนี้

  1. – สำหรับบุคคลธรรมดา – หมายเลขประจำตัว 13 หลัก บนบัตรประชาชน
  2. – สำหรับนิติบุคคล – หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

 

ประโยชน์สำหรับผู้บริจาค

  1. – ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค เนื่องจากมูลนิธิฯ บันทึกเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
  2. – ไม่ถูกเจ้าหน้าที่ขอหลักฐานการบริจาคเพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้
  3. – ได้รับการพิจารณาคืนภาษีเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งความประสงค์จะใช้ระบบดังกล่าวเมื่อบริจาค แต่เปลี่ยนใจในภายหลัง กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียน/มูลนิธิฯ ดำเนินการก่อนวันที่ 5 ของเดือนต่อไป พร้อมกับการแจ้งหมายเลขประจำตัวของท่านหรือนิติบุคคล เนื่องจากระบบกำหนดให้โรงเรียน/มูลนิธิฯ บันทึกข้อมูลบริจาคของแต่ละเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ท่านยังได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เช่นเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาค ของตนได้ตลอดเวลา ระบบจะแสดงข้อมูลการบริจาคว่ามีการบริจาคให้แก่สถานศึกษาใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด

กิจกรรมความเคลื่อนไหว

พิธีไหว้ครู 2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการโรงเรียนฯ  ตลอดจนเด็กปฐมวัยของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา คณะครู และผู้ดูแล เข้าร่วมพิธี เพื่อให้เด็ก […]

ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ณ ห้องประชุมสำนักบริหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมี บาทหลวง วีระ ผังรักษ์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารับรองเงินอุดหนุนประจำปีด้วย..

พบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำโดยนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการ พบปะผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยมีผู้ปกครอง 15 ท่าน เข้าร่วมพร้อมเด็กนักเรียน 6 คน.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 1/2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการทำข้อตกลง […]

ฟื้นฟูจิตวิญญาณความเป็นครู

บาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการของโรงเรียนฯ เดินทางไปเป็นวิทยากรในการฟื้นฟูจิตใจครู โรงเรียนศรีหฤทัย ในหัวข้อ จิตวิญญาณความเป็นครู และแนวโน้มการจัดการศึกษาคาทอลิกในอนาคต  ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีหฤทัย อ. ขลุง จ. จันทบุรี

บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คน ได้แก่ 1. ด.ช. ฉัตรมงคล เชื้อเงิน (โอม) 2. ด.ช. เกศฎา เขมวัชรเลิศ (ตะวัน) 3. ด.ญ. กัญญาภัค โคม่วง (ข้าวปุ้น) 4. ด.ช.พิพัฒพงษ์ โห้ประเสริฐ (เตชินท์) 5 […]

ทัศนศึกษาดูโชว์โลมา

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จำนวน 31 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่ดอลฟินาเรียม พัทยา พร้อมด้วยคณะครูและผู้ดูแล 13 ท่าน เข้าชมการแสดงของเหล่าโลมา และแมวน้ำ พร้อมด้วยการสื่อสารและการแสดงความรักกับผู้ฝึกสอน  เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างมีความสุข.. ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมกา […]

รักการอ่าน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมรักการอ่าน ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ให้เกิดความรักในการอ่านและพัฒนาทักษะด้านการอ่านคำแบบง่าย ๆ สำหรับชีวิตประจำวัน..

ผลงานของเรา

บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คน ได้แก่ 1. ด.ช. ฉัตรมงคล เชื้อเงิน (โอม) 2. ด.ช. เกศฎา เขมวัชรเลิศ (ตะวัน) 3. ด.ญ. กัญญาภัค โคม่วง (ข้าวปุ้น) 4. ด.ช.พิพัฒพงษ์ โห้ประเสริฐ (เตชินท์) 5 […]

รับรางวัล Best Practice

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 คุณอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เข้ารับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จากท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน “กล้าฝัน กล้าทำ” เปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Transform […]

รับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 8 คน ได้แก่  ด.ช. เตชินท์ กาญจนศรัทธา (น้องปันปัน) ด.ช. นภัทร์ โสมอินทร์ (น้องอาม) ด.ญ. พิชญาภัค คำเจริญ (น้องโยเกิร์ต) ด.ช. วุฒิกร รูนันต์ (น้องแฮปปี้) ด.ญ. แพรวไหม ตั้งมงคลวุฒิ ( […]

40 ปี โรงเรียนโสตฯ

โอกาสที่โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา มีอายุครบ 40 ปี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ทางโรงเรียนฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดงานฉลองและเปิดอาคารโดมเอนกประสงค์หลังใหม่ในโอกาสพิเศษนี้ โดยพระสังฆราช ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิดอาคารใหม่  ท่ามกลางแขก […]

ต่ออายุใบรับรอง ASIC ครั้งที่ 4

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดพิธีรับมอบใบรับรองคุณภาพการศึกษา ระดับสากล โดย Dr. Maurice Dimmock ประธานบริษัท Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) ประเทศอังกฤษ ได้เดินทางมามอบใบรับรองครั้งที่ 4 ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง หลังจากมีความล่าช้าในการส่งมอบเนื่องจากส […]

บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจำนวน 7 คน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ได้แก่ ด.ช. อธิวัฒน์ ย่องมณี (น้องยีน) ด.ญ. ปกฉัตร ถาพรสวัสดิ์ (น้องฉัตร) ด.ช. ปิญชาญ์ ทองบ่อ (น้องเก้า) ด.ช. จิรภัทร จำปาหอม (น้องสตางค์) ด.ญ. บุญญาวัชร์ ขวัญทอง (น้องข้าวหอม) ด.ญ. ปริชญา เลิศนา (น้อง […]

ประเมินคุณภาพ

ดร. มอริซ ดิมมัค ประธานบริษัท Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) ประเทศอังกฤษ ได้เข้าตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนนานาชาติ ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยได้เยี่ยมชมสถานที่ และสัมภาษณ์บาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบ […]

บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โดยมีคุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. ด.ช. อนุรักษ์ สลามทอน (มอส) 2. ด.ญ. ณัฐธิด […]

แผนที่